noden

Noden är ett Uppsalabaserat kunskapsföretag som sedan 1995 arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning, coaching och föreläsningar. Våra kunder finns inom privat, offentlig och ideell sektor.

noden ab Tel: +46 70 569 50 80 info@noden.se Besöksadress: Storgatan 28A, Uppsala Post/leveransadress: Mellanvägen 4A, 756 45 Uppsala 

Vill du ha kontakt med oss på noden?

Medarbetare

Kjell Lindström, VD

Kjell är föreläsare, trendspanare och författare.  

Erfaren och mycket uppskattad föreläsare på konferenser, chefsutbildningar och personaldagar 

Ger sedan 2005 ut omvärldsbevakningsmejlet ”#nodentrender” 

Har skrivit ett antal böcker rörande organisation, ledarskap och HR.

 Erhöll 2013 ”Magnus Söderström-priset” för sina insatser för svenskt personalarbete. 

E-post: kjell.lindstrom@noden.se Tel: 070 569 50 80

Mona Gafvelin, seniorkonsult

Mona är utbildare, coach och processledare samt ansvarar för våra e-kurser

Mona har en fil kand i beteendevetenskap samt magisterutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet och har arbetat i över 20 år med att utveckla människor och organisationer. Monas fokusområden är ledningsgrupper samt lösningsinriktad processledning i ledar- och verksamhetsutveckling. Hon är certifierad för MBTI personprofiler.  

E-post: mona.gafvelin@noden.se Tel: +46 70 569 50 81

Emilie Lindström, bibliotekarie

Emilie arbetar med omvärldsbevakningsmejlet ”#nodentrender” och lotsar oss fram i litteraturfloden.  

Emilie är utbildad bibliotekarie.  

E-post:info@noden.se 

noden startade 1995

Vi har under åren uppmärksammats för våra mycket kvalificerade nätverk med både forskare och verksamhetsansvariga i alla typer av branscher. Vi har långa samarbeten med etablerade aktörer som Uppsala universitet, Exed vid Handelshögskolan i Stockholm och Mgruppen.  

Noden har genomfört ett stort antal egna konferenser, seminarier och lärresor både i Sverige och internationellt. Vi har vårt huvudkontor i Uppsala.  

Noden spanar på omvärlden och ger varje vecka ut det kostnadsfria – och uppskattade! – fredagsbrevet ”#nodentrender” till tusentals prenumeranter.  

När företaget startade 1995 och fick namnet ”noden” blev det styrande på flera sätt. Ordet ”nod” betyder ungefär ”knutpunkt i nätverk”. Samtidigt hade vi läst Åke E Anderssons moderna klassiker ”K-samhället” och förstått att framtiden skulle drivas av krafter som skapades av Kommunikation, Kreativitet, Kunskap och Kultur.  

Följden blev att vi ville vara den knutpunkt där dessa krafter möttes. Denna ambition har under åren tagit sig många uttryck. Vi har försökt ligga i framkant när det gäller kombinera IT och pedagogik, vi har under åren skapat fantastiska kontakter med kloka och kreativa människor, vi har ett eget vetenskapligt nätverk (”det nodiska rådet”) och vi har haft virtuella konstutställningar och gett ut egna skivor.

Nodens e-kurser

Målet med e-kursen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation. 

   Läs mer  

I e-kursen "Medarbetarrollen i komplex verksamhet" diskuteras hur rollen som medarbetare förändrats och vilka krav som ställs idag. 

Föreläsningar

I den här 1-3 timmar långa föreläsningen får dina chefer kunskap om hur de ska tänka, handla och fatta välgrundade beslut i en rörlig, ibland oklar och komplex verklighet.  

Gör dina chefer och arbetsledare bättre rustade att leda i förändring!

Den här 1-3 timmar långa föreläsningen ger överblick och perspektiv på de viktigaste HR-frågorna idag och framåt.

Gör dina medarbetare och kollegor bättre rustade att leda HR-arbetet framåt i er verksamhet!  

Läs mer

I den här 2-3 timmar långa workshopen spelas ett spel där man under intensiva diskussioner och i raskt tempo vrider och vänder på ett antal avgörande trender och påståenden om framtiden. Inspirerande. Lärorikt. Kul.  

Gör din verksamhet bättre rustad att möta framtiden!  

En 1-3 timmars föreläsning om hur man som medarbetare kan förstå, handla och arbeta i en rörlig, ibland oklar och komplex verklighet.

Gör dina medarbetare bättre rustade att möta framtiden!  

Välkommen! 

Föreläsningar

Trendspaning


Varje fredag sedan 2005 skickar noden ut omvärldsspanarbrevet #nodentrender. Lagom till fredagsfikat levereras en rykande aktuell uppdatering av trender och tendenser som rör organisation, ledarskap och personalarbete.  

#nodentrender är helt kostnadsfritt och har cirka 3700 GDPR-säkrade prenumeranter.


Välkommen till en fullspäckad dag med spännande frontforskare! 

Prelboka 19/12 2019

Plats: Engelska parken, mitt i Uppsala

Perfekt avslutning på arbetsåret.

Se även våra föreläsningar!

Böcker

Nodens Kjell Lindström har under åren gett ut ett antal böcker, Oftast i samarbete med Magnus Dalsvall. Obs! Alla böcker är e-böcker.

HR och den nya verkligheten (2018)

Lindström & Dalsvall Ett samarbetsprojekt med Akademikerförbundet SSR. Ett antal debattartiklar med syfte att skapa inspiration, eftertanke och diskussion.

Gratis PDF - kan laddas ner via "Läs mer"-knappen

   Läs mer  

Den nakna ledningsgruppen (2016)

Lindström & Dalsvall Perspektiv på ledningsgruppen och dess strategiska roll. Är dagens syn på sammansättning, funktion och kommunikation verkligen relevanta när man ska leda komplexa organisatoriska system?  

 

Rör om i HR-grytan (2016)

Lindström & Dalsvall Ett antal debattartiklar. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor, vilket gör boken till ett umärkt underlag för diskussion och tankeutbyte 

Bortom tankefällan (2013)

Lindström & Dalsvall En uppmärksammad presentation av dagens komplexa organisationslandskap och konsekvenserna för ledning, chefer, medarbetare, stödfunktioner ochg fackliga organisationer. 

Den "sanna" organisationen (2015)

Lindström & Lång Ett antal debattartiklar rörande kyrkan och dess organisatoriska utmaningar, skriven tillsammans med kyrkoherden Niklas Lång. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor, vilket gör boken till ett umärkt underlag för diskussion och tankeutbyte 

Beyond the Mind Trap (2014)

Lindström & Dalsvall Den engelska versionen "Bortom tankefällan". Med delvis omskrivna texter och ett par nya avsnitt, dock.  

Nodens KVALITETSPOLICY

Denna dag, 2017-09-01, har följande policy upprättats för Noden AB.  

Nodens kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.  

 Syfte Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagetsnamn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.  

Riktlinjer Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använderföretagetden internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.  

Kundtillfredsställelse Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster.  

Medarbetartillfredställelse En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning • följer vi vår värdegrund.  

Ägartillfredställelse Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad • är målbilden klar och kommunicerad • når vi alltid de uppställda målen.  

Samhälle Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys • har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark • minimerar vi förbrukning av vatten och energi  

Ständiga förbättringar Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar • förbättrar vi kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Nodens KVALITETSPOLICY

Denna dag, 2017-09-01, har följande policy upprättats för Noden AB.

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001). Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat.  

Syfte Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har. Riktlinjer Principer och krav En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassad. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall. Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas. De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas. Miljömål Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet. Löpande miljöarbete Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar. Tydliga, regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt. Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället. Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete. Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led. Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv. Kompetens Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt utvecklas. Resursanvändning Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning. Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin. Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga. Klimatpåverkan Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön. Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan. Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik. Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande. Genomförande och uppföljning Miljöarbetet är en pågående process, en miljöutredning bör göras som sen utmynnar i en miljöredovisning vilken ligger som underlag för en handlingsplan. Processen kan utformas enligt följande punkter: • Hur ser vi på miljön? Vad är våra miljömål? • Hur går vi tillväga? • Hur ser företagets miljöpåverkan ut? • Vad ska göras för att minska miljöpåverkan? Uppföljning av miljöarbetet görs årligen medan en ny utredning av miljöarbetet görs vart tredje år. Ansvar Cheferna ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.

Nodens GDPR

HUR BEHANDLAR NODEN DIN PERSONLIGA INFORMATION? När du anmäler dig till utskick eller handlar från webbutiker, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Ditt namn, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur noden arbetar med den informationen.  

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING Vi samlar in så lite information som möjligt. Oftast bara din mailadress. Köper du ett e-kurs/seminarium/konferens av oss lagrar vi din tillfälligtvis din e-postadress för att kunna kommunicera med dig inför och under utbildningsprocessen. Vid köp krävs också att du lämnar en del kort och fakturauppgifter - se nedan.  

HUR BEHANDLAR NODEN DIN PERSONLIGA INFORMATION? När du anmäler dig till utskick eller handlar från webbutiker, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Ditt namn, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur noden arbetar med den informationen.  

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING Vi samlar in så lite information som möjligt. Oftast bara din mailadress. Köper du ett e-kurs/seminarium/konferens av oss lagrar vi din tillfälligtvis din e-postadress för att kunna kommunicera med dig inför och under utbildningsprocessen. Vid köp krävs också att du lämnar en del kort och fakturauppgifter - se nedan.  

OM DU ABONNERAR PÅ VÅRA MAILUTSKICK Vi använder systemet Drip för våra mailutskick (#noden trender samt #nodeninfo - information om nodens kurser, konferenser etc). I Drip finns endast e-mailadresser.  

OM DU HANDLAR VÅRA PRODUKTER  

•• Woocommerce Vi använder ett system för vår webshop som heter Woocommerce. Det är en databas där våra produkter, våra sidor med text och allt annat du ser i webshopen finns samlat. När du lägger en beställning på www.noden.se så gör du det i WooCommerce.  

Din beställning hamnar vid beställningar i en databas hos Woocommerce. som förvarar informationen åt oss men behandlar den inte på något sätt utan vår tillåtelse och att vi begär det. Ett exempel kan vara om en beställning av någon anledning inte gått igenom eller blivit dubbel. Då kan Woocommerces tekniker undersöka ordern och felsöka.  

I beställningen finns information om vilka produkter (exempelvis kurser eller konferensplatser) du köpt av oss, hur du betalat (men ingen information om kreditkort, personnummer eller liknande), den mailadress vi ska skicka bekräftelser och annan information till.  

Vi skriver aldrig någon personlig information i vår databas utan bara sådant som är relaterat till beställningar.  

•• Thinkific När du köper e-kurser av oss sköts det via ett system som heter Thinkific. Köper du en e-kurs loggar du in där med namn, ev organisation och e-postadress som sedan sparas i systemet som vi och Thinkific har tillgång till. Thinkific förvarar informationen men behandlar inte den på något sätt utan vår tillåtelse och att vi begär det. Du kan köpa e-kurser med kreditkort i Thinkific och slussas då vidare till Payson eller Stripe för betalning.  

Fakturabetalning: Vill du beställa produkter mot faktura så måste vår samarbetspartner Payson ha ditt personnummer och din faktureringsadress samt fakturareferens. Endast då kan du få dina beställningar betalade med faktura.  

Kortbetalning: När du betalar med kort så krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Payson eller Stripe sköter kortbetalningar åt oss. Sen så måste vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.  

När du beställer via Payson eller Stripe skriver du själv i namn, organisation, ev fakturareferens. Ordernummer och belopp finns också med i informationen. Vi lagrar inte dessa uppgifter hos oss.  

•• Fortnox När din beställning gått igenom betalningssystemet skickas den till vårt bokföringssystem, Fortnox. Det är bara vi och Fortnox tekniker och kundansvariga som har tillgång till systemet och ingen bearbetar dina uppgifter utom vi.  

VEM ÄR DATASKYDDSANSVARIG HOS NODEN? Nodens VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ha kontakt, så maila till oss på info@noden.se.  

HUR ANVÄNDER VI INFORMATION? Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig (#nodeninfo inkl #nodentrender). Köper du ett e-kurs/seminarium/konferens av oss lagrar vi din tillfälligtvis din e-postadress för att kunna kommunicera med dig inför och under utbildningsprocessen.  

VARFÖR SPARAR VI INFORMATION? Vid köp av kurs- och konferensplatser etc sparas information dels för information kring bokat event, dels av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.  

ANVÄNDER VI COOKIES? Vi använder inte cookies.  

LÄMNAR NI UT MIN INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER? Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.  

TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS Vill du inte ha information från oss så kan du enkelt via länk i alla våra utskick avbeställa vidare informationsbrev. Du kommer då inte bli kontaktad av oss igen. Har du handlat av oss, måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.  

SLUTLIGEN Nu hoppas vi att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta få våra utskick och erbjudanden!  

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@noden.se  

404

WE CAME UP EMPTY.

But that doesn't mean we can't help you find what you're looking for!